Regulamin

REGULAMIN

Świadczenia usług w Serwisie Turystycznym rodzinnywyjazd.pl

Rozdział 1

DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy dokument reguluje sposób korzystania z Serwisu rodzinnywyjazd.pl przez Klienta

2. Serwis - serwis turystyczny rodzinnywyjazd.pl, dostępny na stronie internetowej rodzinnywyjazd.pl,

3. Administrator – podmiot prowadzący Serwis: Blue Wine Media Agency Sp. z o.o. ul. Bytomska 184, 41-940 Piekary Śląskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731930, kapitał zakładowy 5.000 zł, numer NIP: 4980268646.

4. Klient – korzystający z usługi publikowania Ofert w Serwisie,

5. Oferta - wpis do bazy danych Serwisu, który zostaje wprowadzony przez Administratora,

6. Obiekt - fizyczny budynek będący elementem prezentowanym w Ofercie.


Rozdział 2


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Serwis służy do zamieszczania Ofert dotyczących obiektów noclegowych preferujących udogodnienia dla rodzin z dziećmi podczas pobytu w tym obiekcie.


§ 2

Regulamin określa sposób korzystania z Serwisu przez Klientów.


§ 3

Klient dodając Ofertę do Serwisu, oświadcza tym samym, że zna i akceptuje postanowienia Regulaminu.


§ 4

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora przesłanych w procesie rejestracji danych osobowych.

Administrator oświadcza, że pozyskiwane dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów Serwisu, i że nie zostaną one udostępnione podmiotom postronnym (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).


§ 5

Majątkowe prawa autorskie do Serwisu rodzinnywyjazd.pl należą do Administratora. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści zawartych w Serwisie wymaga uprzedniej zgody Administratora.


Rozdział 3


KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU


§ 1

Usługi oferowane w Serwisie dzielą się na usługi płatne i nieodpłatne. Cena usługi jest podawana w cenniku zamieszczonym na stronie www.rodzinnywyjazd.pl Nie wykupienie abonamentu skutkuje usunięciem oferty przez Administratora.


Opłata za korzystanie z Serwisu jest niepodzielna i nie podlega zwrotowi przy rezygnacji przez Klienta z korzystania z usług Serwisu.

Każdemu Klientowi, który zarejestruje się w serwisie rodzinnywyjazd.pl, przysługuje prawo do zwrotu pełnej kwoty abonamentu, przy rezygnacji w pierwszym miesiącu (30 dni) korzystania z płatnej formy usługi, oraz do darmowego umieszczenia linku do strony www Obiektu w zakładce "Kontakt" 


§ 2

1. Aby zarejestrować się jako Klient Serwisu należy wypełnić formularz dodania Oferty dostępny pod adresem www.rodzinnywyjazd.pl/dodaj obiekt.

2. Po weryfikacji danych przez Administratora, Oferta Klienta zostanie wystawiona na stronach Serwisu.

3. Klient może zrezygnować z korzystania z Serwisu nie dokonując zapłaty w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wpłaty abonamentu za zamówione usługę, Administrator wystawia fakturę VAT / paragon – zgodnie z wolą Klienta.

4. Faktura / Paragon zostaną przesłane wyłącznie w formie elektronicznej na podany adres e-mail przy rejestracji w formacie jpg do samodzielnego wydrukowania. Serwis nie wysyła faktur / paragonów w formie nie elektronicznej.

5. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.§ 3

1. Klient umieszczając w Serwisie swoją Ofertę, wyraża zgodę na publikację w Serwisie Komentarzy o zgłaszanym przez niego Obiekcie turystycznym. Klient będzie miał prawo do dołączenia własnej opinii do zamieszczonego Komentarza. Administrator usunie opinie i komentarze obraźliwe oraz te z których treści wynika, że pochodzą od osób, które nie korzystały z obiektu Klienta.


2. W Serwisie nie są akceptowane żadne odnośniki (hiperłącza) do innych stron WWW niż strona danego Klienta. W przypadku podania ich przez Klienta nie będą zamieszczane w Serwisie.


3. Klient w treści swojej oferty może umieścić adres wyłącznie własnej strony internetowej w zakładce "Kontakt" (opcja płatna) . Serwis zastrzega sobie prawo do nie zamieszczania linków prowadzących do stron nie będących własnością Klienta, a w szczególności do internetowych wizytówek w innych portalach turystycznych.


4. Poprzez dodanie Oferty Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora niezamówionej korespondencji na podany adres poczty e-mail.


5. Klient wypełniając formularz zgłoszeniowy, bądź dostarczając dane potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

6. W przypadku niezgodności podanych przez Klienta informacji, szczegółów oferty oraz zdjęć ze stanem faktycznym lub niskiej jakości świadczonych przez Klienta usług (skargi gości obiektu), pogorszenia jakości usług, zwłaszcza dotyczących komfortu pobytu rodzin z dziećmi, Klient ma w obowiązku uzupełnić treści lub poprawić te niezgodne ze stanem faktycznymzgodę, w razie nie wywiązania się wyraża zgodę na usunięcie swojej oferty z Serwisu, bez zwrotu kwoty wpłaconej za reklamę w Serwisie.

7. Klient posiadający własną stronę www, zamieszczając swoją reklamę w Serwisie rodzinnywyjazd.pl wyraża zgodę na wykorzystanie przez Serwis informacji zawartych na stronie Klienta do tworzenia jego reklamy w Serwisie.


§ 4

1. Zamieszczane w Serwisie Oferty powinny pozostawać w zgodzie z celem Serwisu, określonym w szczególności w § 1 Regulaminu.

2. Zamieszczane w Serwisie Oferty nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.§ 5

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator ma prawo do poprawiania i usuwania ujawnionych w treści Oferty błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych.

2. Administrator ma prawo do poprawienia dodanych zdjęć przez ich właściwe skompresowanie i skadrowanie.

3. Administrator ma prawo do usuwania Ofert naruszających Regulamin bez zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.


Rozdział 4


ODPOWIEDZIALNOŚĆ - KLIENT


§ 1

1. Klient przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za treść i rzetelność Oferty dodanego Obiektu.

2. Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz pokrewne do zamieszczonych zdjęć i przyjmuje pełną odpowiedzialność za ich publikację w Serwisie.

3. Klient zobowiązuje się na bieżąco aktualizować swoją ofertę.

4. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za informacje i dane zamieszczone na stronie z prezentacją oferty obiektu Klienta.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak prezentacji Oferty Klienta z przyczyn nie zależnych od Serwisu - awarie serwera, włamania na serwer itp.


Rozdział 5


ODPOWIEDZIALNOŚĆ - ADMINISTRATOR


§ 1

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w Serwisie Ofert.


§ 2

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.


§ 3

Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu rodzinnywyjazd.pl, spowodowanych koniecznością bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.


§ 4

1. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

- Podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji,

- Braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Administratora,

- Nie dotrzymania warunków niniejszego Regulaminu przez Klienta,

- Kataklizmów (np. powódź, huragan itp.),

- Działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci).

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Administratora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.


Rozdział 6


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


§ 1

W przypadku niezrealizowania zamówionej i opłaconej usługi, Klientowi przysługuje względem Administratora roszczenie o zwrot kwoty wpłaconej tytułem ceny za wykonanie usługi, chyba że niezrealizowanie usługi zostało spowodowane naruszeniem przez Klienta Regulaminu.


§ 2

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem www.rodzinnywyjazd.pl/kontakt

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji na wskazany w poprzednim punkcie adres e-mail.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail, z którego reklamacja wpłynęła


§ 3

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania tego Regulaminu, w tym także dotyczące jego ważności lub interpretacji, strony zobowiązują się rozwiązać polubownie. W razie nie dojścia do porozumienia Sądem właściwym do rozstrzygania sporu będzie właściwy rzeczowo Sąd powszechny odpowiedni co do siedziby Administratora.


Rozdział 7


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 1

Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2017 roku, tj. od dnia jego publikacji na łamach Serwisu.


§ 2

1. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.

2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji w SerwisieSkomentuj artykuł


Pozwól nam tworzyć dla Ciebie

Sami będąc rodzicami, staramy się przygotowywać dla Ciebie atrakcyjne artykułu pozwalające zorganizować czas z Twoimi pociechami oraz wynajdujemy obiekty turystyczne spełniające wymogi naszych pociech.


Nasz serwis w dużej mierze utrzymuje się z reklam, dlatego:


Jeżeli nie chcesz płacić za przeglądanie treści wyłącz AdBlocka i ciesz się zawartością naszego serwisu Wyłączony
Przeglądaj dalej nasz serwis bez reklam zapisując się na newsletter dzięki któremu otrzymasz jedną reklamę dziennie Rejestruję
Uzyskaj pełny dostęp do treści na okres jednego miesiąca za jedyne 9,99 zł Wybieram